top of page

李禹賢 醫師

 

長庚醫院 影像診療科

 

經歷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基隆長庚醫院 放射診斷科 住院醫師

 

現任

 

林口長庚醫院 胃腸影像診療科 主治醫師

 

 

 

 

 

 

 

專長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般放射診斷及介入診療學、血管攝影、電腦斷層、超音波 血管內微創治療、追蹤及併發症處理

bottom of page