top of page

辛俊賢 醫師

 

長庚醫院 血管外科

 

V8409-03.jpg
語言

 

中文、英語、閩南語

學歷

 

台灣大學醫學系

 

 

經歷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長庚醫院外科部住院醫師

長庚醫院胸腔及心臟血管外科住院醫師

長庚醫院胸腔及心臟血管外科總醫師

 

 

現任

 

林口長庚血管外科主治醫師

 

 

專長

 

周邊動脈支架及手術

洗腎導管及廔管手術

人工血管注射座手術

下肢靜脈曲張病變

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 - present

2010 - present

bottom of page