top of page

許銘益 醫師

 

長庚醫院 影像診療科

語言

 

中文、英語、閩南語

學歷

 

國立台灣大學醫學系

 

經歷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長庚醫院影像診療科住院醫師

 

現任

 

林口長庚醫院影像診療科講師級主治醫師

 

 

 

 

 

 

 

專長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心臟放射線學

主動脈支架置放

週邊血管介入及腹部介入性放射學

2010 - present

2010 - present

bottom of page