top of page

朱崧毓 醫師

 

長庚醫院 影像診療科

語言

 

中文、英語、閩南語

學歷

 

中山醫學大學醫學系

 

經歷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長庚醫院一般外科住院醫師

長庚醫院放射診斷科住院醫師

 

現任

 

林口長庚醫院影像診療科助理教授級 主治醫師

 

 

 

 

 

 

 

專長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般放射診斷及介入診斷學

超音波

肝癌治療

腎臟及肝臟移植後之介入治療

移植影像診斷學極其併發症處理

四肢及腹部主要血管之血管擴張及支架置放

2010 - present

2010 - present

bottom of page