top of page

謝任富 醫師

 

長庚醫院 影像診療科

語言

 

中文、英語

學歷

 

台北醫學大學醫學系

 

經歷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長庚醫院影像診療科總醫師

長庚醫院影像診療科住院醫師

 

現任

 

台北長庚影像診療科主治醫師

 

 

 

 

 

 

 

專長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消化介入性放射學

周邊血管介入及腹部介入性放射學

2010 - present

2010 - present

bottom of page